පිටු බැනරය

සංකීර්ණ අකාබනික වර්ණකය

 • වර්ණක නිල් 73 |68187-40-6

  වර්ණක නිල් 73 |68187-40-6

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PB 73 දර්ශක අංකය 77364 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 700 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 18 PH අගය 6-8 මධ්‍යන්‍ය අංශු ප්‍රමාණය (μm) ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධය 1. සංකීර්ණ අකාබනික වර්ණක කොබෝල්ට් වයලට් PIGMENT BLUE 73 නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඉහළ උෂ්ණත්ව ගණනය කිරීමෙනි.එහි ප්‍රතිඵලය අද්විතීය රසායනික ව්‍යුහයකි.මෙම වර්ණකය UV සහ දෘශ්‍ය ආලෝකයේ හොඳ ආවරණයක් ඇත, exc...
 • වර්ණක දුඹුරු 39 |71750-83-9

  වර්ණක දුඹුරු 39 |71750-83-9

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PBR 39 දර්ශක අංකය 77312 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 16 PH අගය 7.6 මධ්‍යන්‍ය විස්තර ප්‍රමාණය (μm) ක්‍රෝම් ප්‍රත්‍යාවර්තක ගුණය ≤5 මැංගනීස් අකාබනික වර්ණකයක් වන සින්ක් බ්‍රවුන් ස්පිනල් යනු ක්‍රෝමියම් (III) ඔක්සයිඩ්, මැංගනීස් (II) ඔක්සයිඩ් සහ සින්ක් (II) ඔක්සයිඩ් විවිධ ප්‍රමාණවලින් ar...
 • වර්ණක දුඹුරු 35 |68187-09-7

  වර්ණක දුඹුරු 35 |68187-09-7

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PBR 35 දර්ශක අංකය 77501 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 18 PH අගය 7.4 මධ්‍යන්‍ය විස්තර ප්‍රමාණය (μm) ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිරෝධය ≤5 රොන් ක්‍රෝමයිට් අකාබනික වර්ණකයක් වන Brown Spinel යනු යකඩ (II) ඔක්සයිඩ්, යකඩ (III) ඔක්සයිඩ් සහ ක්‍රෝමියම් (III) ඔක්සයිඩ් විවිධ ප්‍රමාණවලින් සමජාතීය වේ...
 • වර්ණක කළු 33 |12062-81-6

  වර්ණක කළු 33 |12062-81-6

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PBK 33 දර්ශක අංකය 77537 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 600 සැහැල්ලු වේගවත් බව 7 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 28 PH අගය 6-8 මධ්‍යන්‍ය අංශු ප්‍රමාණය (μm) ප්‍රත්‍යාවර්තක ගුණය 5 යකඩ මැංගනීස් ට්‍රයිඔක්සයිඩ් ප්‍රධාන වශයෙන් මැංගනීස් ෆෙරේට් (FeMnO3) වලින් සමන්විත වන අතර එය ස්පිනල් ස්ඵටික ව්‍යුහයකින් සමන්විත වන අතර එය විශිෂ්ට තාප ප්‍රතිරෝධයක් සහිත උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධී ලෝහ ඔක්සයිඩ් වර්ණකයකි.නිෂ්පාදන පර්ෆෝ...
 • වර්ණක කළු 30 |71631-15-7

  වර්ණක කළු 30 |71631-15-7

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PBK 30 දර්ශක අංකය 77504 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 17 PH අගය 7.6 මධ්‍යන්‍ය විස්තර ප්‍රමාණය (μm) ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිරෝධය ≤5 ron Chrome කළු PBK-30: එය විශිෂ්ට වර්ණ ගැන්වීමේ බලය, විශිෂ්ට රසායනික ප්රතිරෝධය, එළිමහන් කාලගුණ ප්රතිරෝධය, තාප ස්ථායීතාවය සහිත නිල් අදියරක් සහිත ක්රෝමියම්-යකඩ-නිකල් අඩංගු කළු වර්ණකයකි.
 • වර්ණක කළු 28 |68186-91-4

  වර්ණක කළු 28 |68186-91-4

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PBK 28 දර්ශක අංකය 77428 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 17 PH අගය 7.0 මධ්‍යන්‍ය අංශු ප්‍රමාණය (μm) ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිරෝධය ≤5 ronze Chrome කළු PBK-28: විශිෂ්ට රසායනික ප්‍රතිරෝධයක් සහිත ලෝකඩ ක්‍රෝම් කළු වර්ණකයක්, එළිමහන් කාලගුණය, තාප ස්ථායීතාවය, සැහැල්ලුබව, පාරගම්‍යතාවය සහ සංක්‍රමණය නොවීම; ඔබ සඳහා නිර්දේශිත...
 • වර්ණක කළු 26 |68186-94-7

  වර්ණක කළු 26 |68186-94-7

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PBK 26 දර්ශක අංකය 77494 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 18 PH අගය 7.5 මධ්‍යන්‍යන් විස්තර අංශු ප්‍රමාණය (μm1.0) ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිරෝධය ≤5 ganese ෆෙරයිට් Black PBK-26: අකාබනික ෆෙරොමැන්ගනීස් කළු වර්ණකයක් වන අතර එය විශිෂ්ට වර්ණක බලයක්, විශිෂ්ට තාප ස්ථායීතාවයක් ඇති අතර එබැවින් ඉහළ උෂ්ණත්ව පරිසරවල විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වේ.
 • වර්ණක කහ 164 |68412-38-4

  වර්ණක කහ 164 |68412-38-4

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PY 164 දර්ශක අංකය 77899 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 19 PH අගය 7.2 මධ්‍යන්‍ය විස්තර ප්‍රමාණය (μm) වායු ප්‍රත්‍යාවර්තතාවය ≤5 ගනේස් ටයිටේනියම් Brown PY-164: විශිෂ්ට කාලගුණ ප්‍රතිරෝධයක් සහිත මැංගනීස් ඇන්ටිමනි සහ ටයිටේනියම් අඩංගු අධික වර්ණක දුඹුරු වර්ණකයකි. එය විශිෂ්ට රසායනික ප්‍රතිරෝධයක් ඇත, එළිමහන් කාලගුණය, ...
 • වර්ණක දුඹුරු 33 |68186-88-9

  වර්ණක දුඹුරු 33 |68186-88-9

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PBR 33 දර්ශක අංකය 77503 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 17 PH අගය 7.6 මධ්‍යන්‍ය විස්තර ප්‍රමාණය (μm) ද්‍රවශීලතාවය ≤5 BR- 33: විශිෂ්ට රසායනික ප්‍රතිරෝධයක් සහිත සින්ක්-යකඩ-ක්‍රෝමියම් දුඹුරු වර්ණකයක්, එළිමහන් කාලගුණය, තාප ස්ථායීතාව, සැහැල්ලුබව, පාරගම්‍යතාව නොවන සහ සංක්‍රමණය නොවන; RPVC, pol...
 • වර්ණක නිල් 36 |68187-11-1

  වර්ණක නිල් 36 |68187-11-1

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PB 36 දර්ශක අංකය 77343 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 22 PH අගය 7.3 මධ්‍යන්‍ය අංශු ප්‍රමාණය (μm) ප්‍රතිවිකුණුම් ප්‍රතිරෝධක ගුණය 5 ටී නිල් PB-36: විශිෂ්ට රසායනික ප්‍රතිරෝධයක්, එළිමහන් කාලගුණය, තාප ස්ථායීතාවය, සැහැල්ලුබව, පාරගම්‍යතාව නොවන සහ සංක්‍රමණය නොවන කොළ හෝ නිල්-කොළ කොබෝල්ට්-ක්‍රෝම් නිල් වර්ණකයක්; ඉහළ ආලෝකයක් r...
 • වර්ණක නිල් 28 |1345-16-0

  වර්ණක නිල් 28 |1345-16-0

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PB 28 දර්ශක අංකය 77346 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 28 PH අගය 7.4 මධ්‍යන්‍ය අංශු ප්‍රමාණය (μm) ප්‍රත්‍යාවර්තක ගුණය 5 ටී නිල් PB-28: රතු අදියර කොබෝල්ට් ඇලුමිනේට් නිල් වර්ණකයක් විශිෂ්ට සැඟවීමේ බලය, වර්ණ විනිවිදභාවය සහ ඉහළ වර්ණ ගැන්වීමේ බලය; විශිෂ්ට රසායනික ප්රතිරෝධය, එළිමහන් කාලගුණය, තාප ස්ථායීතාවය ...
 • වර්ණක හරිත 50 |68186-85-6

  වර්ණක හරිත 50 |68186-85-6

  නිෂ්පාදන පිරිවිතර වර්ණක නාමය PG 50 දර්ශක අංකය 77377 තාප ප්‍රතිරෝධය (℃) 1000 සැහැල්ලු වේගවත් බව 8 කාලගුණ ප්‍රතිරෝධය 5 තෙල් අවශෝෂණය (cc/g) 13 PH අගය 7.5 මධ්‍යන්‍ය අංශු ප්‍රමාණය (μm) ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධක ප්‍රතිරෝධය 5 ium කොළ PG-50: විශිෂ්ට රසායනික ප්‍රතිරෝධයක් සහිත දීප්තිමත් කහ පැහැති කොළ පැහැති කෝබෝල්ට් ටයිටනේට් වර්ණකයක්, එළිමහන් කාලගුණය, තාප ස්ථායීතාවය, සැහැල්ලුබව, පාරගම්ය නොවන සහ සංක්‍රමණය නොවන; නිර්දේශ කරන්න...
12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2