පිටු බැනරය

නිෂ්පාදන පුවත්

නිෂ්පාදන පුවත්

  • අර්තාපල් ප්‍රෝටීන වල සංයුතිය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය

    අර්තාපල් ප්‍රෝටීන් වල චරිත දර්ශකය අළු-සුදු වර්ණය, සැහැල්ලු සහ මෘදු සුවඳ, විශේෂ සුවඳක් නැත, සිහින් සහ ඒකාකාර අංශු වේ.අධ්‍යයනවලින් හෙළි වී ඇත්තේ අර්තාපල් ප්‍රෝටීන් සම්පූර්ණ ප්‍රෝටීනයක් වන අතර එය ඇමයිනෝ අම්ල 19 කින් සමන්විත වන අතර සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය 42.05% කි.අර්තාපල් ප්‍රෝටීන වල ඇමයිනෝ අම්ල සංයුතිය...
    තවත් කියවන්න