පිටු බැනරය

අපගේ වෙළඳ නාම

අපගේ වෙළඳ නාම

පහත දැක්වෙන්නේ ගෝලීය වෙලඳපොලවල් සඳහා අපගේ නිෂ්පාදනවල අපගේ සාඩම්බර සහ කීර්තිමත් සන්නාම වේ:
COLORCOM, colORKEM, MEDKEM, GOLDCEL, VINIPOL, TIDIOX, BIOLOR, POLEOX, NANOFERROX, NANOLOR, LIFEKEM, LONGKEM, NANOKEM, CELOPURE, COLORFERULROX, COLORIFERTERT, color, DYESKY, SINOTESTS, colour Capital, NUTRIKEM
සහ තවත් ඉදිරියට.......

(1) පමණ