පිටු බැනරය

මූලික අගයන්

(2) පමණ

මූලික අගයන්

ඉහළම විශ්වාසය, ගුණාත්මකභාවය, සේවාව, නවෝත්පාදනය, කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරිත්වය, සදාචාරය, තිරසාරභාවය, ඉවසීම, අවංකභාවය, පක්ෂපාතිත්වය, විස්තරය, දුරදක්නාභාවය, ක්‍රියාකාරීත්වය, පළපුරුද්ද, ගෞරවය, ප්‍රභූත්වය, විශිෂ්ටත්වය, නැඹුරුව, ආශාව, ගතිකත්වය, නොපසුබට බව, දක්ෂතාවය, කාර්යක්ෂමතාව.

වටිනාකම් නිර්මාණය කිරීම සහ එකට වැඩීම.