පිටු බැනරය

තෙල් ක්ෂේත්රයේ රසායනික

  • ඇමෝනියම් බිෆ්ලෝරයිඩ් |1341-49-7

    ඇමෝනියම් බිෆ්ලෝරයිඩ් |1341-49-7

    නිෂ්පාදන පිරිවිතර: යවන්නාගේ ඉල්ලීම පරිදි, අපගේ පරීක්ෂකවරුන් තොගයේ ගබඩාවට සහභාගී විය.භාණ්ඩ ඇසුරුම් හොඳ තත්ත්වයේ තිබී සොයා ගන්නා ලදී.ඉහත සඳහන් කළ භාණ්ඩ වලින් නියෝජිත සාම්පල අහඹු ලෙස ලබා ගන්නා ලදී.CC230617 හි නියමයන්ට අනුව පහත පරිදි ප්‍රතිඵල සහිතව පරීක්ෂාව සිදු කරන ලදී: ITEM SPEC ප්‍රතිඵල NH5F2;PERCENT ≥ 98 98.05 වියළි බර නොමැතිකම;PERCENT ≤ 1.5 1.45 IgnitionResiduec...